18, 6th Cross Street
CIT Colony, Mylapore
+ (91) 9952002927
Give us a Call
springfieldinfo@gmail.com
Send us a Message
Mon-Sat : 9am-6pm
Working Hours

வேகமான உடல் எடை குறைப்பு, பித்தப்பை கல் உருவாக காரணமாக இருக்குமா?

ஊரெல்லாம் பேலியோ பற்றிய பேச்சு தான். சமூக ஊடகங்களின் மூலமாக வேகமாக பரவிய ஒரு டையட் முறை உண்டென்றால் அது பேலியோவாகத்தான் இருக்க முடியும். இந்த டையட் முறையில் அதிகமாக கொழுப்பு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. மாவுச்சத்து மிகவும் குறைந்த அளவே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. உடலில் கொழுப்பு சேமிப்பு என்ற அடிப்படையே இதில் இல்லாது போவதால், வேகமான உடல் எடை குறைப்புக்கு இந்த டையட் முறை உதவுகிறது. இந்த வேகமான உடல் எடை குறைப்புக்கும், பித்தப்பையில் கல் உருவாவதற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்க முடியும்?

Read More

Peritonitis due to a ruptured appendix

Peritonitis is the inflammation or infection in the peritoneum. This is a thin layer that covers all the abdominal organs and is an inner lining of the abdomen wall. An inflammation to the peritoneum can be caused mainly when the fluid in the gastro intestinal tract comes in contact with the peritoneum. This can happen due to a ruptured appendix, ulcer perforation, gallbladder infection, intestinal perforations, trauma to the abdomen (accidents where the abdomen suffers from rupture and injuries) . Let us know more.

What actually is Peritonitis?

Simply put, it is the inflammation or infection that affects the peritoneum. Most infections in our body are due to bacteria, virus, fungus and other pathogens that enter the body system. Peritoneal infection is also similar. Because pathogens have entered the peritoneum region, this infection occurs. The infection inflames the abdominal organs. The peritoneum actually functions to contain the infection locally and protects the other organs while the body actually responds and fights the infection to ward off the pathogens.

How Peritonitis can occur?

If the peritoneal tissue is compromised and breached then they get exposed to an array of pathogens. The compromise can occur because of rupturing of appendix, any underlying medical condition, or abdominal injury.

Peritonitis due to a ruptured appendix

An inflamed appendix gives enough warning by the typical pain it manifests. The pain actually will be unbearable if the appendix has reached a point of rupturing. The pain can be felt in the lower right abdomen below the navel region. When all these symptoms are ignored, then the appendix ruptures. A ruptured appendix spills its entire content into the peritoneum. The content of the appendix is generally faeces which we all know is replete with bacteria and other pathogens. The contents may also contain undigested food particle, the corrosive digetsive juices including bile and acid. When this content spills to the peritoneum, infection manifests.

Significant Symptoms of Peritonitis

The patient will look really sick. Abdomen wall which is supposed to be soft to touch becomes a rigid like a cardboard. The abdomen which is supposed to move will remain rigid, severe pain, trachypnea (shallow breathing and so increased breathing). The patient will be still because of the pain that manifests in the abdomen.

When the doctor examines the abdomen they will have severe pain, high grade fever, trachycardia. When the surgeon examines with a stethoscope, there will be absence of any movement inside the abdomen (silent abdomen).

Some of the other common symptoms of peritonitis include nausea, vomiting, dehydration, not enough urine output, etc.

Radiologically (In X-rays) there will be air under the diaphragm. This is because the intestinal air ecaped into the abdomen cavity.

Treatment of Peritonitis due to ruptured appendix

Peritonitis is generally treated as critical. They need to be treated as an emergency procedure. It is infact common to observe many patients voluntarily saying that a ruptured appendix has to be operated in six hours. The abdomen region has to be washed and removed of all the content of the ruptured appendix first. This is done surgically only. In the same surgery, the appendix removal is also done simultaneously. After the surgical procedure is over, the patient is generally given dosage of antibiotics to help the body fight the infection.

Failure to treat Peritonitis

Any delay or failure to treat peritonitis can lead to sepsis. The infection can spread to the blood and thereby the infection begins to reach other organs of the body. As the infection spreads unabated, multiple organ failure (heart, kidney, and brain) is the result. This can be life threatening and can lead to death.

Dr. Maran M’s opinion of ruptured appendix and peritonitis

Dr Maran is of the opinion that most appendicitis condition can be diagnosed by modern methods and only very rarely the patients can ignore all the symptoms. He however cautions that peritonitis occurring due to ruptured appendix still happen due to ignorance and neglect. So Dr Maran advises to take pain in the stomach seriously and consult a good gastro surgeon who can easily diagnose if appendicitis is present.

Piles Surgeons performing piles surgery in India. The piles specialist talk about when to get piles surgery done

Piles Surgery – When to get operated?

The instance of piles or haemorrhoid has shot up in recent years. This is because of change in lifestyle and wrong food habits. People with piles want to get rid of piles. But they are unable to determine the type of piles treatment. Is haemorrhoidectomy or piles surgery suitable for all piles patients? Let us explore.

Read More

This image is used to explain the four various grades of internal piles by Dr Maran M, leading surgeon in Chennai.

More About Grades of Internal Piles

Piles generally happen when the pressure in the veins in the rectal region increases and they swell like a bag of worms. This pressure is mainly due to constipation. Other reasons responsible are pregnancy, lifting heavy weights using improper lifting techniques, or chronic diarrhoea. We are aware that piles or haemorrhoids can be internal or external. We will delve deep into internal piles in this post.

Read More

Obesity and Infertility connection and how weight loss surgery helps to alter infertility in obese is explained by Dr Maran M

The Connection between Obesity and Infertility

Men and women are affected by obesity alike and infertility is rampant among the obese. When obesity occurs, multiple factors come into play affecting the reproductive capacity of men and women. In this article we are attempting to give a broad view of those factors and establish in clear terms that men and women who are obese should always aim to keep their body weight under control to maintain good fertility.

Read More

Diagram of digestive system used in faecal impaction cause & treament explanaton by Dr Maran M.

Causes of Faecal Impaction

Whenever a large mass of faeces that is hardened gets stuck in the digestive track (specifically colon), then they become very difficult to be pushed out. This is termed as faecal impaction. The factors that primarily contribute to faecal impaction are not so regular bowel movements, age and sometimes other reasons. Let us learn everything about faecal impaction.

Read More

ஹெர்னியா இருந்தால் எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்செரிக்கை நடவடிக்கைகள்

வயிற்றுப்பகுதியில் ஏற்படும் ஹெர்னியா என்பது நம் குடலோ, அல்லது கொழுப்பு தசைகளோ, நம் வயிற்றுப்பகுதி தசைகளில் உள்ள தளர்வாலோ, ஒட்டையாலோ, அதன் வழியில் பிதுங்கி வெளியே தள்ளிக்கொண்டு தெரிவது தான். ஆறு விதமான வயிற்றுப்பகுதி ஹெர்னியா ஏற்படுகிறது என்று மருத்துவ உலகம் சொல்கிறது. ஏதேனும் ஒரு வகை ஹெர்னியா உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் உங்களை தற்காத்துக்கொள்ள நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய முயற்சிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Read More

A man gives nasty reaction on hearing the types and various forms of shit explained by Dr Maran M, leading gastro surgeon.

Types of Shit

Shit happens to all and that is the natural process. As a matter of fact, shit should happen daily to all. If shit is not happening to you daily, then watch closely what your body is saying. We know these statement well enough as they are connected to whether you are constipated or not. But did you know you could also guess the health of your body by looking at your stool? Yes that is right. The form and color of your stool can indicate your health. Let us dive into this shit.

Read More

நோய்வயப்பட்ட பருமனால் ஏற்படும் உடல்நலக் குறைபாடுகள்

உடலின் எடை BMI முறையில், அதன் மதிப்பு 40-க்கு மேலே செல்லும்போது அதனை நோய்வயப்பட்ட பருமன் என்று வகைப் படுத்துகிறோம். BMI அளவு 18-க்கும், 25-ற்கும் இடையில் இருக்கவேண்டும். அதற்கு மேலே போகப்போக பல நோய்கள் வந்து சேரும். இந்த BMI அளவினை உடல் எட்டத்தொடங்குவதற்கு சற்று முன்னரே பல நோய்கள் உடலில் தோன்றத் தொடங்கிவிடும். அநேகமாக பலருக்கு  BMI அளவு 35-னை தொடும்போதே பல நோய்களின் தாக்குதல் கூட தொடங்கிவிடுகிறது.

Read More

பருமனாக இருப்பவர்கள் ஏன் உடற்பயிற்சி செய்வதை தொடர முடிவதில்லை?

இப்போது கடை திறந்துள்ள பல ஜிம்கள் (உடற்பயிற்சி நிலையங்கள்) உடல் பருமனானவர்களை நம்பியே தொடங்கப்படுகின்றன. ஜிம்மில் சேரும் பலரும் பல காரணங்களுக்காக ஒழுங்காக ஜிம்மிற்கு போகாமல் இடையிலேயே விட்டுவிடுவதே அதிகமாக நடைபெறுகிறது. இது குறித்த எந்த தரவும் (data) இல்லையென்றாலும் ஜிம்மில் சேரும் ஏறக்குறைய 70% பருமனானவர் இப்படி தான் விட்டுவிடுகின்றனர். இந்த போக்கு இயல்பாகவே நம்மை “இது ஏன்” என்று கேட்கவைக்கிறது.

Read More

Call Now ButtonCall Now