18, 6th Cross Street
CIT Colony, Mylapore
+ (91) 9952002927
Give us a Call
springfieldinfo@gmail.com
Send us a Message
Mon-Sat : 9am-6pm
Working Hours

இந்த 10 தவறுகள் உங்கள் மூலநோயை மோசமாக்கலாம்

உங்கள் குதப் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள இரத்த நாளங்களின் வீக்கம் தான் மூலநோய் எனப்படுகிறது. மூலம் வலி மிகுந்ததாக மாறக்கூடியவை. மலம் கழிக்கும் போதோ அல்லது உட்கார்ந்திருக்கும்போதோ ஒரு வித அசவுகரியம், நமைச்சல் அல்லது இரத்தப்போக்கு இவை ஏற்படலாம். மூலநோய்க் கட்டிகளை வைத்திருப்பது ஏற்கனவே கடினமான ஒரு விஷயம்  என்பதால், உங்கள் மூலநோயை மோசமாக்கும் இந்த 10 பொதுவான தவறுகளை எப்போதும் செய்யவேண்டாம்

Read More

5 Things a woman needs to know about Hemorrhoids or Piles

Hemorrhoids are swollen veins that occur in and around the anal region. Piles or hemorrhoids are a common condition that is caused due to a variety of factors. Some of the most common factors of piles are constipation, poor diet, sedentary lifestyle, hereditary factors, obesity, pregnancy, etc. Piles are a condition that affects people of both genders equally. However, some studies say that men are slightly more prone to getting piles. Regardless of that, it is not uncommon to see women with piles. In this blog, we are going to discuss a few things that women need to know about piles.

Read More

Why does anxiety cause Constipation?

Have you ever encountered a gut-wrenching feeling when you are anxious or overly stressed? Well, this is a sign of proof that your brain and your gastrointestinal tract are in sync. Several studies have shown us that our digestive system behaves according to our mental wellbeing.

This communication between our brain and the digestive system is important for several bodily functions. So, this means that the health of your digestive system depends also upon your mental wellbeing. Constipation is a common digestive problem that occurs as a result of anxiety and stress. This is termed as psychogenic constipation.

Read More

Interesting and Lesser Known facts on Coronavirus

The world today faces one of its biggest threats yet in the form of the COVID19 pandemic. Not only has this virus threatened the world’s public health but it has also induced recession in the world economy. World over, the virus has infected over 16 lakh people and has claimed the lives of over 1 lakh people. And these numbers are increasing day by day. Since its origin in China in December 2019, the virus has managed to spread to all the continents of the world within a few months. Despite the continuous research going on about the virus, there are still many things that we don’t know about the virus. In this article, we are going to share some of the lesser-known facts about the virus.

Read More

Effect of Tobacco on Hernia

Cigarette smoking and other activities that involve using tobacco are known to harm almost every organ in our body, either directly or indirectly. There are numerous reasons why you should stop using tobacco and tobacco-containing products. Most people know that the use of tobacco-containing cigarettes can affect your heart and lungs. But did you know that using tobacco-containing products can affect your hernias too, particularly the Inguinal Hernia?

Read More

பித்தப்பை அகற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட பிறகு எடை குறைப்பில் ஈடுபடலாமா?

கல்லீரலால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அதிகப்படியான பித்தத்தை செறிவூட்டப்பட்ட வடிவத்தில் சேமிக்க நமது பித்தப்பை உதவுகிறது. பித்தத்தின் இந்த செறிவூட்டப்பட்ட வடிவம் அவ்வப்போது பித்தப்பையில் இருந்து வெளியேறாமல் இருக்கும்போது, அது திடமாகி கற்களை உருவாக்கும். இப்படி கற்கள் உருவாகும் பட்சத்தில் கடுமையான வயிற்று வலி ஏற்படுவது பொதுவான ஒரு அறிகுறியாகும். இத்தகைய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால், கோலிசிஸ்டெக்டோமி எனப்படும் பித்தப்பை அகற்று அறுவை சிகிச்சை மட்டுமே இதற்கு தீர்வு. இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட பிறகு எடை குறைப்பில் ஈடுபடலாமா?

Read More

மூல நோய் கட்டிகள் வெடிக்குமா? அவை வெடித்தால் என்ன ஆகும்?

மூல நோய் என்பது உங்கள் மலக்குடல் மற்றும் ஆசனவாய், மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள ரத்த நாளங்கள் வீங்குவதால் ஏற்படுவது ஆகும். உங்கள் குத மண்டலத்தில் இருக்கும் நரம்புகள் மீது அதிக அழுத்தம் ஏற்படும்போது மூல நோய் ஏற்படுகிறது. மூலம் இருக்கும் சிலர் எந்த அறிகுறிகளையும் உணருவதில்லை. மற்றவர்களுக்கோ உட்கார்ந்திருக்கும்போது அரிப்பு, எரிச்சல், இரத்தப்போக்கு மற்றும் அசவுகரியத்தை  உணருவார்கள். உள்மூலம் மற்றும் வெளிமூலம் ஆகியவை மூலநோயில் உள்ள இரண்டு வெவ்வேறு வகை மூலநோய் ஆகும். உள்மூலம்  மலக்குடலுக்குள் உருவாகும். வெளிமூலம் குத வாயிலைச் சுற்றி உருவாகின்றன. மூல நோய் கட்டிகள் வெடிக்குமா என்று பார்ப்போம்.

Read More

Points to plan when you are undergoing a Bariatric Surgery

Bariatric surgeries are never done as emergency procedures. All bariatric surgeries are purely elective procedures. Elective surgeries are surgeries that are scheduled in advance because it does not involve any medical emergencies. Since these procedures are scheduled in advance, it gives patients time to prepare for the surgery. During this preparation period, you will be asked to make some lifestyle changes prior to the surgery. Both physical and mental wellbeing is required for bariatric surgery. In this blog, we are going to discuss a few points which can help you plan for bariatric surgery.

Read More

Influence of Obesity on Hernia – Both Before and After Hernia Surgery

Our abdomen houses many of our internal organs which are protected by a tough outer wall of tissue known as the abdominal wall. When this abdominal wall gets weakened or when it has a defect, fat tissue or organs like intestines can bulge out from its place through this defective wall. Some of the most common causes of hernias are defective inguinal canal (a common birth defect), the scar from previous abdominal surgery, and injuries caused due to any trauma. Can obesity influence hernia before and after the surgery?

Read More

Can you still undergo weight loss after Gallbladder Removal Surgery?

Our gallbladder is responsible for storing the excess unused bile produced by the liver in concentrated form. When this concentrated form of bile is not periodically drained out from the gallbladder, it can solidify and form stones. Severe abdominal pain is the most common sign that people experience in the presence of gallstones. In such situations, gallbladder removal surgery or cholecystectomy is the only remedy.

Bile aids in the digestion of fatty foods. Once the gallbladder is removed, the unused bile won’t be stored in it, rather it will continuously drip into the digestive system. Your digestive system will continue to function normally without a gallbladder. Although the gallbladder removal surgery might affect your weight during the initial months after the surgery, with certain lifestyle changes and diet, you can easily lose or maintain your weight in the long run.

Read More

Call Now ButtonCall Now